About us

แนะนำกีฬา Extreme ประเภทต่างๆ หลากหลายรูปแบบทั้ง ทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ รวมถึงข่าวการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีคลิปวีดีโอที่ตื่นเต้นท้าทางให้ได้รับชมกันเป็นประจำ สามารถให้คำแนะนำหรือติชมทีมงานได้ที่

Email : Admin@challengersjv.org